Заявки за участие

Заяви участието си!

Начална дата за подаване на заявка: 27.03.2023 г.

Краен срок за подаване на заявка: 03.04.2023 г.

Таксата за участие се превежда по банков път на сметката на организатора:

Първа Инвестиционна Банка АДBG51FINV91501217413422BIC FINVBGSF АСК ШУМЕН АУТОСПОРТ

Заявката трябва да бъде попълнена, изтеглена и изпратена на нашият имейл – staristolici@abv.bg

Попълни

 

Claim your participation!

Application start date: 27/03/2023

Application deadline: 03/04/2023

The participation fee is transferred by bank transfer to the organizer’s account:

First Investment Bank BG51FINV91501217413422BIC FINVBGSF ASC SHUMEN AUTOSPORT

The application must be completed, downloaded and sent to our email – staristolici@abv.bg

Fill