Заявки за участие

Индивидуална форма за заявка за участие

Начална дата за подаване на заявка: 24.07.2023 г.

Краен срок за подаване на заявка: 31.07.2023 г.

Таксата за участие се превежда по банков път на сметката на организатора:

АСК ШУМЕН АУТОСПОРТ

Юробанк България АД
IBAN: BG42BPBI79421200059565
BIC: BPBIBGSF